Endringer i arbeidsmiljøloven kapittel 10

Endringene i regjeringen og stortingspolitikken har medført endringer i arbeidsmiljøloven. Lov og forskrift er i utgangspunktet godt vurderte tiltak, og revisjon er fornuftig. Alle igangsatte tiltak må så prøves og revideres etter att arbeidslivet har fått erfare effekten av endringene.

De siste endringene i arbeidsmiljøloven blir i media presentert som kritiske og omfattende. Arbeidsmiljøloven endres nesten hvert år og er en dynamisk lov, som må følge samfunnsutviklingen.

Hovedformålet med bestemmelser som regulerer arbeidstiden er å sikre at arbeidstakere har en arbeidstid som ikke påfører dem og deres nærmeste familie unødige helsemessige og sosiale belastninger. Arbeidsmiljøloven § 10-2 omtales som arbeidstidskapittelets generalklausul. Bestemmelsen inneholder ingen detaljerte regler om selve arbeidstiden, men om arbeidstidsordninger. § 10-2 er ikke endret, men det er foretatt endringer som gjelder overtid, helgearbeid og fleksibilitet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

De nye endringene gjelder arbeidstidens lengde, overtid og avtalemuligheter. Endringene åpner både for avtaleinngåelse med den enkelte arbeidstaker, som gruppe via tillitsvalgte eller arbeidstakerorganisasjoner. Arbeidsmiljøloven § 10-2 er da styrende for alle avtaler. Adgangen til å inngå avtaler som fraviker loven, er snevrere for tillitsvalgte og arbeidstaker selv.

I tillegg til avtaleadgangen om arbeidstiden kan det søkes dispensasjon fra Arbeidstilsynet om unntak fra flere av begrensningene, blant annet utvidelse av overtidsrammene. Overtidsrammen var tidligere 200 overtidstimer, og det måtte søkes dispensasjon for 100 tilleggs timer Det er nå åpnet for at det kan forhandles internt med tillitsvalgte om inntil 300 arbeidstimer

Arbeidsmiljøloven § 10-3 og § 10-7 handler om arbeidsplan og oversikt over arbeidstiden. Arbeidsgiver er ansvarlig for å utarbeide en arbeidstidsplan i samsvar med arbeidsmiljøloven kapittel 10. Arbeidsplanen skal utarbeides i samarbeid med bedriftens tillitsvalgte og senest være klar to uker før iverksettelse. Arbeidstilsynet og arbeidstakernes tillitsvalgte skal ha tilgang til oversikter som viser hva den enkelte arbeidstaker har arbeidet.

Fleksibiliteten som er tilført åpner for forhandlinger om arbeidstiden, men innenfor de rammer loven tillater, og arbeidstakerne skal ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, eller slik at det vil være umulig å ivareta sikkerhetshensyn, jf. § 10-2.

Bob van Dam
Daglig leder Løft HMS AS

Leave a Response