Hva er egentlig et HMS-system?

Arbeidsmiljøloven §3-5, påpeker at det er plikt for gjennomføring av HMS-kurs, hva da med HMS-system? Hva skal vi med HMS-kurs hvis vi ikke har HMS-system.

Det er flere lover, forskrifter og godkjenningskrav som påpeker produsentens ansvar i forhold til systematisk arbeidsform og risikoanalyser av produksjonen av varen eller tjenesten for og sikre sluttbrukeren.

Hva da med personalet? Personalet er ofte den innsatsfaktoren i en produksjon som har flest variabler og høyest kostnad.

Et HMS-system er et dokumentsystem som inneholder alle rutiner og skjemaer i forhold til ansettelse, oppfølging og oppsigelse av en ansatt. Alle rutiner som berører den ansatte i forhold til lover og forskrift, gjennom hele ansettelsestiden, hvor lang eller kort denne tiden er har ingen relevans, kravet er det samme.

Eksempler på lover og forskrifter er, arbeidsmiljøloven, ferieloven og de 6 reviderte HMS-forskriftene.

Når Arbeidstilsynet kommer på bedriftsbesøk så ønsker de og se at bedriften har korrekte dokumenter, og at bedriften følger de lover og forskriftspålagte arbeidsformene. En annen part i arbeidslivet er NAV, arbeidsformen til NAV er krevende for alle parter, det er viktig med god oversikt over de dokumentene som NAV bruker.

Mange arbeidsledere bruker mye tid på å søke etter opplysninger som gir god informasjon om de forskjellige problemene som dukker opp i løpet av et år. I en presset hverdag så resulterer dette ofte i feil behandling av ansatte, noe som fører til ekstra arbeid, mulig tap av omdømme bedriftsinternt eller i arbeidsmarkedet. I verste tilfelle så blir det arbeidsrettssak og avisoppslag, dette er risikoer som bedriftens eiere og styre må sette seg inn i og evaluere, de må stilles krav til ledere om HMS- kunnskaper.

I noen bedrifter så er en lederrolle svært krevende, det er mange kunnskapsområder som lederen skal ha innsikt i. Et godt HMS-system, bygd opp som et kunnskapssystem med lett tilgjengelig informasjonen i dokumenter og rutiner er da svært verdifullt. Systemet må ha rutiner med enkle forklaringer og henvisninger til oppdaterte lover og forskrifter, når erfaringene er lagt til så skal dette i sum forenkle ressursstyringen i bedriften.

Bob van Dam
Daglig leder Løft HMS AS

Leave a Response