OM HMS

OM HMS

HMS er et samlebegrep som beskriver arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i bedriften.

Begrepet samler regler fra lov og forskrifter, som stiller krav til arbeidsmiljøfaktorer i den ansattes hverdag. På de områdene der lovverket er for generelt, utfyller forskriftene loven. Lov og forskrifter må oppfattes som en minstestandard.

Internkontrollforskriften trådte i kraft 1. januar 1997, og har vært revidert flere ganger siden. Den siste og største revideringen reduserte antall forskrifter fra 47 til 6. Denne trådte i kraft 1. januar 2013.

Den historiske bakgrunnen for dagens ordning med arbeidsmiljølov, internkontrollforskrifter og arbeidstilsyn har bakgrunn fra 1893, med innføring av fabrikktilsynsloven. Denne loven tok i første rekke sikte på å forebygge ulykker og helsefare.

Etter innføring av fabrikktilsynsloven, så har det etappevis blitt innført flere funksjoner:

 • Samtidig ble fabrikkinspeksjonen opprettet ved at det ble ansatt to statlige fabrikkinspektører.
 • Etter hvert ble det også opprettet stedlige tilsyn i industrikommuner som skulle gi råd til fabrikkinspektørene. Deres viktigste virkemiddel var trusler om anmeldelse og bøter.
 • I 1909 ble fabrikktilsynslovens virkeområde utvidet til all industriell virksomhet.
 • Som en følge av dette ble også tilsynsapparatet utvidet, og det ble etablert et arbeidsråd. (Senere Arbeidstilsynsråd.)
 • Regler om normalarbeidstid ble innført i 1915.
 • Den første generelle arbeidervernloven kom i 1936 og dekket, med få unntak, alle arbeidsforhold til lands.
 • Arbeidstilsynet fikk da også rett til å stanse farlig arbeid.
 • Da loven ble revidert i 1956, ble det organiserte vernearbeidet nedfelt i loven.
 • Det kom regler om verneombud og verneutvalg. Fagforeningene og de tillitsvalgte ble på denne måten tatt inn som deltakere i vernearbeidet.
 • I 1968 ble det fastsatt at Arbeidstilsynet skulle ledes av et styre hvor LO og NHO var med.
 • Internkontrollforskriften trådte i kraft 1. januar 1997
 • De reviderte internkontrollforskriftene trådte i kraft 1. januar 2013.

Kilde. Arbeidsdepartementet url. http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/dok/nouer/2010/NOU-2010-01/6/12/1.html?id=598363

 

 

One Response to “OM HMS”

Leave a Response